Araştırma İlkeleri

BİRARADA Enstitüsü Araştırma İlkeleri

-BİRARADA Enstitüsü bünyesinde yürütülecek araştırmaların tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve paylaşılması ile ilgili tüm süreçlerde; temel hak ve özgürlüklerden, cinsiyet eşitliğinden, barıştan, sosyal adaletten ve demokrasiden yana ve her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, heteroseksizme, ekolojik kıyıma ve sömürüye karşı bir tutum sergilemek.

-Toplumsal faydaya uygun ve doğayla uyumlu araştırmalar yapmak, araştırma sonuçları ile ilgili toplumu bilgilendirmek ve olası zararlı uygulamalar konusunda uyarmak, belli çıkar gruplarının istekleriyle bilgi üretimine ve yayılmasına karşı olmak.

-Eleştirel perspektifleri ve yaklaşımları cesaretlendirmek.

-İnsanlar ve hayvanlar (canlılar) üzerinde yapılan araştırmalarda risk ve zararı minimize etmek ve güncel evrensel insan ve hayvan etik ilke ve kurallarına uygun davranmak. Ancak bu ilke ve kuralların da sorgulanabilir ve güncellenebilir olması gerektiğini göz ardı etmemek.

-Ekolojik adalet ve eşitlik yaklaşımını güçlendiren interdisipliner araştırmaları disiplinlerötesi bir yaklaşıma açık olarak tasarlamak.

-Araştırma sürecini, katılan tüm özneler için “bilinçlenme” ve “güçlenme” süreci olarak görmek. Araştırma sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı etkilenenleri araştırmanın sonuçları hakkında bilgilendirmek. Bilgilendirmeyle ilgili araştırmanın başında öznelere teminat vermek; istemedikleri herhangi bir edime zorlamamak ve araştırma içeriğindeki katkılarını ne zaman isterlerse geri çekme hakki tanımak, tüm bunları yazılı bir rıza formunda belirtip, tarafların imzalamasını sağlamak.