Geçmiş Dönem Çalışmalarımız

Eleştiri, Dil ve İktidar

Eleştiri üzerine düşünme, okuma ve tartışma pratiği olarak düzenlenecek olan bu atölyede, eleştirinin ve eleştirel yaklaşımların kaynakları üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra, özellikle dilsel dönüşle birlikte ideoloji eleştirisinden söylem kuramlarına uzanan hattın nasıl şekillendiği tartışılacaktır. Atölye Yürütücüsü: Nur Betül Çelik Online Kayıt Atölye Başlama Tarihi ve Süresi: 10 Hafta (Pazartesi günleri, 16:00-...

Kant Felsefesinde Epistemoloji

Atölyenin amacı, Kant felsefesinde bilgi sorununu irdelemektir. Bu kapsamda, düşünürün Saf Aklın Eleştirisi eseri ele alınacaktır. Atölye Yürütücüsü: Tolga Güngör Online Kayıt Atölye Başlama Tarihi ve Süresi: 8 Hafta (Cuma günleri, 15.00- 17.00; 5,19,26 Nisan –3,10,17, 24,31 Mayıs 2024) yüzyüze (En fazla 20 katılımcı)

Şehirde Kompost

İklim krizi karşısında kentlerde yaşayan insanlar olarak büyük bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bir yandan tüketici olarak üretim alanında büyük bir etkimiz var, diğer yandan da kentler özellikle de İstanbul dev birer organizma olarak bütün gıda kaynaklarını sömürüyor, yiyor, içiyor, israf ediyor, atıklar saçıyor ve dışkılıyor. Permakültürün en temel ilkelerinden...

Disiplinlerarası Feminist Araştırma ve Metodoloji Tartışmaları

Bu atölyede disiplinlerarası araştırmanın güçlüklerini ve olanaklarını tartışarak başlayıp feminist araştırmalara disiplinlerarası yaklaşımların nasıl içkin olduğunu gösteren araştırma örnekleri üzerinden tartışmayı sürdüreceğiz. Araştırma örnekleri, feminist tarih yazımı, halk sağlığı-kadın sağlığı çalışmaları, göç çalışmaları, tekno-bilim ve yaşam bilimleri çalışmaları, mekan-bellek çalışmaları, kent ve eleştirel coğrafya, ekoloji gibi farklı alanlardan seçilecek;...

Etkili Öğretmenlik Eğitimi

Öğrenci ile kurulacak etkili iletişim onun gelişmesine yardımcı, olumlu bir katkıdır. Sevildiğini, yargılanmadan, kızmadan kabul edildiğini, karşısındakinin onu dinlediğini hisseden öğrenci, kendini ifade etmeyi öğrenecek, kendisine güvenerek, bağımsız bir birey olma yolunda gelişecektir. Etkili öğretmenlik eğitim programında, çocukla ilişki içinde olan öğretmenlerin daha etkili olabilmeleri için gereken beceriler öğretilmektedir. Atölyenin...

Hegel’den Günümüze Tarih Felsefesi

Bir yandan kendi nesne alanını biçimlendirmeye çalışırken, diğer yandan geçmişin olaylarını anlatı kalıplarına dökmekten kaçınamayan genç bir bilim tarih. Tüm zamanlar için geçerli olan kendine özgü genel bir yasadan yoksun olması nedeniyle, Popper ve Hempel gibi pozitivist düşünürlerin bilim idealine hiçbir şekilde uymayan bir bilme biçimi olarak değerlendiriliyor çoklarınca....

Kendini Yaratan Özne: Kültür İnşasının Kökenleri ve Kaynakları

Kültür kavramı gerek özne üzerine yapılan çalışmalarda gerekse sosyal ve beşerî bilimlerde merkezi bir konum teşkil eder. Yalnız dersimizde kapsamlı bir kültür tanımı yapma amacında değiliz. Zira kavramın geniş tanımı, etimolojik manevra alanının genişliği, literatürde ve gündelik yaşamda sayısız kullanımı ve bir o kadar çeşitli tanımının yapılması bu amacı...

Kimliğin İcadı: Etnik, Dinsel ve Kültürel Konfigürasyonlar

Atölyemiz, (1) kimliğin icadını gerekli kılan tarihsel ve toplumsal koşuları belirginleştirmek, (2) uluslar çağı ve kimliğin şiddetle olan tarihsel ve zorunlu ilişkisini ortaya koymak, (3) kimliğin yeni mücadele alanları ve kültürel dönüşümlerle aldığı refleksif durumları ilişkilendirmek (4) post-modernizim ve yeni kimlik desenleri üzerine okuma yaparak, 21. Yüzyılın etnik dilsel ve...

Eleştirel Pedagoji Kitapları Analizi

Bu atölyede eleştirel pedagojiyle ilgili temel bazı kitapların analizinden hareketler katılımcılarda bir eleştirel pedagoji nosyonu oluşturulmaya çalışılacak ve Türkiye’nin eğitim sorunlarının çözümünde bu nosyonun nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacaktır. Atölyenin Amaçları: Eleştirel Pedagojiye dair Türkçeye çevrilen kitapların analizi üzerinden bu alana dair temel kavram, metodoloji ve tartışmaları öğrenmek ve Türkiye’nin eğitim...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Hegemonya Kavramı ve Metodoloji

Marksizm içindeki ideoloji ve politika tartışmalarında önemli yer tutan hegemonya kavramı, Antonio Gramsci tarafından geliştirildiği hâliyle Marksizm’in metodolojsine ve pratiğine önemli katkılarda bulunmuştur. Kavramın pek çok farklı yorumu ve etrafında dönen tartışmalar kavramı sosyal bilimler açısından üzerinden atlanamaz bir konu hâline getirmiştir. Bu atölyede hegemonyanın köklerinden başlayarak, nasıl bir...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Bilimsel Yöntem Olarak Fenomenolojiye Giriş: ...

Bu atölye, fenomenolojiyi anlamak ve araştırmalarda kullanmak isteyenler için temel bir giriş niteliğindedir. Ders, fenomenoloji düşüncesinde özellikle Brentano, Husserl, Heidegger ve Merleau-Ponty gibi önemli filozofların kaygılarına eşlik ederek bir düşüncenin toplumbilimleri açısından önemli kavramlarını incelemeyi içermektedir. Katılımcılar, fenomenolojinin doğuşunu etkileyen temel düşünürleri ve 20. yüzyılda düşüncenin krizini anlamaya çalışacaklardır....

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Akademik Okur-Yazarlık: Adalet Sorgulamaları

Bu atölye hukuk teorisine ilgi duyanlar ve hukuk pratisyenleri ile birlikte bir düşünme ve sorgulama yolculuğuna davet olarak düşünülmüştür. Farklı bilimsel disiplinlerden gelen katılımcıların hukukçular ile temasını, yakınlaşmasını ve disiplinlerarası çalışma olanaklarını ortaya çıkarması ölçüsünde amacına ulaşmış olacaktır. Adalet düşüncesi ve mekanizmasını odağa alan karşılıklı, katılımlı, fikir ve kaynak...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, kadınların ve erkeklerin taşıdıkları varsayılan özellikleri ve rolleri içeren, tasarlanmış sosyal ve kültürel kalıplardır. Bu kalıpyargılar, insan doğasının değişmez özellikleriymiş gibi toplum yapısının derinlerine işlemiş tutumların, değerlerin, normların ve önyargıların hem nedeni hem de sonucudurlar. Kalıpyargılar değiştirilmesi en zor olan düşüncelerdir. Bu özelliği nedeniyle de toplumsal...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Akademik Okur-Yazarlık: Akademik Metin Türleri ve...

Akademik metin okumak neden sıkıcı ve zordur? Neden kendimizi “yetersiz” hissetmemize sebep olur bu metinler? Bu engeli nasıl aşarız? Yazmak... Daha da fenası yazmaya başlamak ve bitirmek değil mi? Ne yapıyoruz veya yapmıyoruz ki yazarken tıkanıyoruz? “Yazma sıkıntısını” nasıl aşarız? Bu atölye önerisini geliştirirken aklımda hem kendi okuma-yazma deneyimim hem de...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonların Tarihsel, Toplumsal...

Türkiye’de siyasal, sosyal ve kültürel haritası incelendiğinde etnik, dinsel veya kültürel kimlik temelli fragmantasyonların merkezi kurucu ve dönüştürücü etkisi belirgindir. Kimlik sorunlarının merkezde yer alması esasen ulusalcılığın tesis edilmeye başlandığı 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl ilk çeyreğinin zihniyet ve uygulamalarının sonuçlarıyla ilişkilidir. Ulusalcılığın öznesi olan Türk ulusal kimliğinin kurgulanış...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Osmanlı Türkçesine Giriş

Atölyemizde Osmanlı Türkçesi alfabesini tanıma ve anlama, yazım dilinin temel işaretlerini kavrama, çeviriyazı alfabesini öğrenme, dilin temel yapısını kavrama ve Türkçe olmayan kelimelerin dilbilgisi yapılarını öğrenmeye giriş çalışmaları yapılacaktır.   SELDA ŞEN Atölye Yürütücüsünün/ Yürütücülerinin Bilgileri: 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Serbest çevirmenlik yapmakta ve özel ders vermektedir. Online KayıtOnline...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Eleştirel Pedagoji

Dört oturum sürecek olan bu seminerde, Eleştirel Pedagoji adlı disiplin veya bilim dalına dair bir giriş niteliği taşıyan temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Alanın ortaya çıkışı, gelişimi ve yayılışının ardındaki temel motivasyon, kurucu babalar, geliştirici teorisyenler ve pratikleştirici aktivistlerin düşünce ve uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır. 1960’larda Freire ile ete-kemiğe bürünmeye...

BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Toplumsal Hareketlerde Kadın Aktivistler ve Kadın...

Toplumsal Cinsiyet çalışmaları feminist öğretinin metot ve sorunsalları ile kadın özgürleşmesi üzerine düşünür, bunun imkanlarını araştırır, kadın sömürüsüne dayalı ataerkil yapıları ve tarih okumasını sorgular. Bu atölye ise bir yandan feminist kuramın düşünsel araçlarını kullanırken, diğer yandan toplumsal hareketler sosyolojisinin düşünsel araçları ile karma toplumsal hareketler içindeki kadın aktivist...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Çocuklarla Drama ve Scratch Atölyesi

Bu atölyeler yaratıcı drama disipliniyle Scratch programlama dilini bir araya getiren bir öğrenme sürecidir. Bu bağlamda kodlamanın temel prensiplerini dramanın esnek yapısı içerisinde oyun ve canlandırmalar yoluyla çocuklara kazandırmak bu atölyeler sürecinin temel odağıdır. Ek olarak katılımcılar bu atölyeler kapsamında toplumsal bir sorunun Scratch üzerinden analitik düzlemde, drama yoluyla...

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Tragedya ve Felsefe

Bu atölye dizisi, tragedyaların neliğini ve Antik dünyadaki işlevini ayrıntılarıyla soruşturmaktan ziyade, asıl olarak tragedyalar aracılığı ile felsefe yapmanın yollarından birkaçını katılımcılara sunmayı amaçlamaktadır. Bir tiyatro metninin felsefi olarak nasıl irdelenebileceği üzerine düşünürken, aynı zamanda yaklaşık üç bin yıllık geçmişe sahip olan bu metinlerin "bugünümüz" hakkında neler söyleyebilecekleri tartışılacaktır....

BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonun Siyasal, Tarihsel, Toplumsal...

Dersin temel amacı Türkiye’de kimlik temelli çatışma, bölünme, ayrışma ve şiddetin tarihsel ve toplumsal kaynaklarının izini sürme amacının ürünüdür. Dersimizin bir başka belirgin amacı ise probleminin kaynaklarının gün yüzüne çıkarılması ile çok- kültürlü yaşamının mümkün olabilirlik kapasitesi üzerine akademik bir soruşturma sahası açarak toplumsal barış adına entelektüel bir aşama...