BİRARADA ENSTİTÜSÜ / ARAŞTIRMA BİRİMİ

-BİRARADA Enstitüsü bünyesinde yürütülecek araştırmaların tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve paylaşılması ile ilgili tüm süreçlerde; temel hak ve özgürlüklerden, cinsiyet eşitliğinden, barıştan, sosyal adaletten ve demokrasiden yana ve her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, heteroseksizme, ekolojik kıyıma ve sömürüye karşı bir tutum sergilemek.
-Toplumsal faydaya uygun ve doğayla uyumlu araştırmalar yapmak, araştırma sonuçları ile ilgili toplumu bilgilendirmek ve olası zararlı uygulamalar konusunda uyarmak, belli çıkar gruplarının istekleriyle bilgi üretimine ve yayılmasına karşı olmak.
-Eleştirel perspektifleri ve yaklaşımları cesaretlendirmek.
-İnsanlar ve hayvanlar (canlılar) üzerinde yapılan araştırmalarda risk ve zararı minimize etmek ve güncel evrensel insan ve hayvan etik ilke ve kurallarına uygun davranmak. Ancak bu ilke ve kuralların da sorgulanabilir ve güncellenebilir olması gerektiğini göz ardı etmemek.
-Ekolojik adalet ve eşitlik yaklaşımını güçlendiren interdisipliner araştırmaları disiplinlerötesi bir yaklaşıma açık olarak tasarlamak.

Araştırma Alanları

Başka Bir Akademi
Barış Çalışmaları
Ekoloji ve İklim Değişimi Çalışmaları
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
BİRARADA Enstitüsü’nde yapılacak araştırmalar, doğanın içinde, onun bir parçası olduğumuz bilinciyle, doğayı anlamak, tüm canlılarla uyumlu bir şekilde yaşamak ve mevcut sorunlara doğa ve toplum yararına bilimsel çözümler üretme sorumluluğu ile yürütülür. Disiplinlerüstü/ötesi bir yaklaşımla eleştirel, ilişkisel ve bütünsel bilgiyi üretmek amacıyla kolektif bir çabanın ürünü olan araştırmalar ‘’Başka Bir Akademi’’ hedefine hizmet edecek şekilde yapılandırılır. Başka Bir Akademi’de bilgi üretilirken, tüm toplumun, özellikle de o bilginin etki alanına giren kişilerin yararı gözetilir; bu edimle ilgili daima sorumluluk üstlenilir. Bilgi katılımcı ve eleştirel bir bakış açısıyla üretildiğinde, etki alanındaki kişiler daha büyük fayda görecektir. Bu bağlamda, Başka bir Akademi için katılımcı ve eleştirel/sorgulayıcı yaklaşım olmazsa olmazdır.