Tüzük

BİRARADA BİLİM, SANAT, EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
DERNEKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneği adı, “BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneğidir.

Dernek adının kısaltması “BİRARADA” olarak kullanılacaktır.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı
Madde 2– Dernek, toplum ve doğa yararına eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, yürütülmekte olan etkinlikleri desteklemek, sanatsal/kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve benzer amaçlara sahip kişi ve kurumlarla dayanışma kurmak ve var olan dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inançsal, yaşla ve engellilikle ilgili her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddeden dernek; laik, eşitlikçi, özgürlükçü değerler ve bilimin evrensel ilkeleri doğrultusunda eleştirel bilgi

üretimini, bilgiye kolay ve eşit olanaklarla ulaşılmasını, akademik özgürlüklerin her koşulda korunmasını ve desteklenmesini amaçlar.

Derneğin Faaliyet Alanları ve Çalışma Konuları
Madde 3- Dernek, belirlediği amaçlar doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda ayrıntılandırılan faaliyet ve çalışmaları yürütür:

1- Amaçlar ve dernek üyelerinin ilgi alanları doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak,

2- Seminer, panel ve konferans gibi bilimsel etkinlikler; kurs, atölye çalışmaları, yaz/kış okulu gibi eğitim faaliyetleri ve sergi, konser gibi sanatsal etkinlikler düzenlemek,

3- Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel projeler yürütmek ve/veya projelere paydaş olarak katılmak,

4- Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

5- Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını basılı ve/veya dijital ortamda kamuoyuyla paylaşmak, gerekirse bu doğrultuda görsel ve işitsel araçlardan yararlanmak,

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7- Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8- Üyelerinin yararlanması için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,

9- Üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve devam ettirmek için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. gibi etkinlik düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK İŞLEMLERİ

Üye Olma Hakkı
Madde 4– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Asli Üyelik ve Asli Üye Olma Usulü
Madde 5- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Asli Üyelerin Hakları
Madde 6- Asli üyelerin her biri, Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkına sahiptir. Oylarını bizzat kullanmaları gerekir.

Asli üyelerin beşte biri, çağrı usulüne uyarak Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir.

Genel Kurul toplantı gündeminde tartışılan her husus toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karara bağlanabilir.

Onursal Üyelik
Madde 7- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Yönetim Kurulu, onursal üye olarak kabul etmeyi istediği üyeleri bu isteğin gerekçesi ile birlikte öncelikle, elektronik posta ve/veya telefon mesajı yoluyla tüm asli üyelere bildirmek zorundadır. Şayet bu bildirimin ulaşmasından yirmi gün içinde, asli üyelerin beşte biri aynı usulle kabul isteğine itirazda bulunursa, yönetim kurulu onursal üyelik kararını ilk genel kurul sonrasına bırakmak zorundadır. Böyle bir itiraz olmaması durumunda yönetim kurulu onursal üyelik işlemini gerçekleştirebilir.

Ayrıca, genel kurulun salt çoğunluğu ile onursal üye kabul edilebilir.

Onursal üye, genel kurullarda oy kullanamaz ancak söz alabilir.

Giriş ödeneği
Madde 8- Yazılı olarak üyelik talebinde bulunan üye, giriş ödentisini başvuru sırasında verir. Yönetim kurulunca üyelik talebi reddedilen üyeye, karar tarihinden itibaren on gün içinde giriş ödentisi iade edilmek zorundadır. Giriş ödeneği en az 30 (otuz) Türk lirasıdır.

Giriş ödeneği yalnızca genel kurulun salt çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir.

Üyelik Aidatı
Madde 9- Üyelik aidatı, yıllık en az 50 (elli) Türk lirasıdır. Her bir asli üye tarafından her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek merkezine makbuz karşılığında veya derneğin banka hesabına ödenir. İlk dört ay içinde ödemesini yapmamış olan üyelere, Yönetim Kurulu vakit kaybetmeksizin elektronik posta ve/veya telefon mesajı yoluyla hatırlatmada bulunur. Ancak bu hatırlatmaya rağmen üyelik aidatı ödenmezse ve üyenin haklı bir gerekçesi yok ise bu tüzüğün md. 13/c düzenlemesinin uygulanması mümkündür.

Onursal üyeler de dilerlerse, en az 50 (elli) Türk lirası olan üyelik aidatı ödemesinde bulunabilirler.

Üyeler tarafından yapılan ödemeler, en eski tarihli borcunun karşılığı olarak hesaba geçirilir.

Üyelik aidatı yalnızca genel kurulun salt çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir.

Üye İletişim Bilgileri
Madde 10- Üyelik talebi alınırken, üyenin elektronik posta adresi, telefon numarası ve ev adresi, varsa iş adresi işbu maddenin de yazılı olduğu bir matbu kağıda üyenin el yazısı ile doldurulur ve imzalanarak talebi ile birlikte teslim edilir. Yönetim Kurulu tarafından gerekli gören bilgiler üyelik talebi sırasında doldurulması gereken matbu forma eklenebilir.

Her bir üye, derneğe bildirmiş olduğu tüm iletişim bilgileri aracılığı ile tüzüğe uygun olarak kendisine bildirimde bulunulabileceğini kabul etmiş olur.

Dernekte kayıtlı iletişim bilgilerinden birinin değişmesi halinde, üye dernek merkezine şahsen gelerek veya elektronik posta yoluyla bu değişikliği on gün içinde derneğe bildirme yükümlülüğündedir.

Üyelik Talebinin Reddi
Madde 11- Yazılı olarak üyelik talebini otuz gün içinde karara bağlaması gereken Yönetim Kurulu, red kararını 13. maddedeki çıkarılma sebeplerinden en az birine dayandırmak zorundadır.

Üyelikten Çıkma
Madde 12– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 13– Aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili üye dernek üyeliğinden çıkarılabilir:

a) Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yönetim kurulunca en az iki ay önce yapılmış ikaza rağmen, üyelik aidatını o yıl içindeki olağan genel kurul tarihine kadar ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Dernek yönetim kurulundan veya genel kurulundan yazılı veya sözlü olarak yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak, dernek adına beyanda bulunmak,

f) Dernek kurullarında konuşulan önemli ve hassas olabilecek konuları derneğe zarar verebilecek şekilde üyeler dışana yaymak,

g) Derneğin diğer üyelerine karşı saldırgan ve hakaretamiz tutum ve davranışlar geliştirmek,

h) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Bu maddenin c ve h bentleri dışındaki gerekçelerle üyelikten çıkarılması istenen üyelere, ilgili gerekçe ve çıkarılma isteği bildirilir ve üyenin itirazını on gün içinde yazılı savunması ile birlikte yönetim kuruluna sunması istenir. Bu on günlük süre, bir kereye mahsus olarak haklı bir sebebi olan üyenin talebi ve yönetim kurulunun kararı ile yine on gün için uzatılabilir.

Yönetim Kurulu, üyelik kayıtlarında bulunan elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj göndermek suretiyle tüm asli üyelere gerekçesi ile bu istemi bildirmek zorundadır. 

Üyelikten çıkarılmak istenen üyenin süresi içinde yazılı savunması ile birlikte itirazda bulunması halinde veya asli üyelere iletilen bildirimin ulaşmasından 20 gün içinde, asli üyelerin beşte birinin kendilerine bildirimin iletildiği usulle çıkarma isteğine itirazda bulunmaları halinde, yönetim kurulu, üyenin çıkarılması işlemini ilk genel kurula bırakmak zorundadır. Verilen süre içinde ilgili üye savunması ile birlikte itirazını sunmaktan imtina ederse veya üyenin çıkarılma isteğine asli üyelerin beşte birinin itirazı bulunmazsa, üyelikten çıkarma işlemi gerçekleştirilir ve kesinleşir.

Her halde, yönetim kurulunun üyelik çıkarma taleplerinden itirazlar nedeniyle genel kurulun kararına kalmış olanlar ile birlikte, itiraz olmaması nedeniyle kesinleşmiş olan çıkarılma işlemleri de sonraki ilk genel kurulun gündem maddeleri arasında yer almalıdır.

Üyelikten çıkarılması kesinleşmiş olsa bile, eski üye yalnızca bu maddenin görüşüldüğü sırada, genel kurulda bulunma ve söz alma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkarılan üyeye genel kurul çağrı usulüne uygun olarak kendisi ile ilgili maddenin görüşüleceği yer ve saat bildirilir.

Ayrıca, genel kurul salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarılma mümkündür.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ORGANLARI

Birinci Kısım
Genel Kurul

Dernek Genel Kurulunun Kuruluşu
Madde 14-
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul aşağıdaki şekillerde toplanır:

a- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

b- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asli üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Çağrı yapmaya yetkili organ, mevcut üye sayısı, toplantı gündemi vb. unsurları gözeterek toplantı yerini belirlemeye yetkilidir, makul bir sebep olmaması halinde toplantı yeri kural olarak dernek merkezidir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 15-
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçilmesi

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

f) Yönetim Kurulu tarafından dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak mevzuatı inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması

g) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve/veya yolluk miktarlarının tespit edilmesi ve/veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

h) Derneğin ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

i) Derneğin vakıf kurması,

j) Derneğin fesih edilmesi,

k) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

l) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerekli hallerde görevden alınması,

m) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkındaki Yönetim Kurulu taleplerinin ve karşı yapılan itirazların incelenmesi, karara bağlanması ve itiraz olmaksızın verilen kararların incelenmesi

n) Genel Kurula önerilen onursal üyeliklerin karara bağlanması

o) Değişik illerde, temsilciliklerin açılmasının kararlaştırılması ve temsilciliklere yetki verilmesi

p)Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

r) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve haklı sebeplerin varlığı halinde diğer organların görevden alınması,

s) Mevzuatta genel kurulca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Olağan Genel Kurula Çağrı Usulü
Madde 16-
Olağan genel kurul, yılda bir defa, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az yirmi gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, aynı gündemle gerçekleştirilecek ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz. İlk toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemezse keyfiyet en geç ertesi gün derneğin internet sitesinde duyurulur.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Genel Kurula Çağrı Usulü
Madde 17-
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asli üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula çağrı denetim kurulunun veya dernek asli üyelerinin beşte birinin talebi yönetim kuruluna ulaştığı günden itibaren üç iş günü içinde yapılmak zorundadır.

Olağanüstü genel kurul, çağrı tarihinden itibaren en erken onbeş en geç otuz gün sonra yapılmalıdır.

Olağanüstü genel kurul çağrısı, md. 16’da belirtilen çağrı içeriğinin yanı sıra, olağanüstü toplantının aciliyetinin ve öneminin gerekçesini de ayrıca içermelidir.

Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, aynı gündemle gerçekleştirilecek ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, yirmi günden fazla olamaz.

Olağanüstü genel kurula dair, bu maddede ayrıca bir düzenleme bulunmayan hususlarda, olağan genel kurula ilişkin hükümler uygulanır.

Toplantı Usulü
Madde 18-
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Ayrıca çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı gerçekleştirilemezse keyfiyet en geç ertesi gün derneğin internet sitesinde duyurulur.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar

tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim

edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 19– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından bir gündem maddesinin gizli oylama ile karara bağlanması genel kurul öncesinde veya hemen o gündem görüşülmeden önce yazılı olarak istenir ise, o maddeye ilişkin oylama gizli oylama şeklinde gerçekleştirilir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 20- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

İkinci Kısım
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Teşkili
Madde 21-Yönetim kurulu, iki yıl süre ile seçilmiş yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve üç üye belirler.

Yönetim kurulu düzenli olarak toplanır ve toplantı sonuçları ile derneğin durumuna dair son bilgileri en geç toplantıdan sonra onbeş gün içinde asli ve onursal üyelere elektronik posta yolu ile bildirir. Yönetim kurulunun iki toplantısının arasında en fazla altmış günlük bir süre olabilir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 22-
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Genel kurul gündemini hazırlamak

c) Mevzuattaki usuller uyarınca olağan genel kurul çağrısını yapmak,

d) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

e) Genel Kurulca onaylanan bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak, çalışmaları düzenlemek, haberleşmeyi yönetmek ve mevzuatta belirtilen Üye kayıt defteri, Karar defteri, Evrak kayıt ve İşletme Hesabı defterlerini aynı mevzuata uygun şekilde tutmak,

f) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

g) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

h) Takvim yılının ilk dört ayı içide aidat ödemelerine dair incelemeleri yaparak, 9. md. gereğince hatırlatmada bulunmak,

i) Denetim Kurulu’nun istediği tüm belgeleri haklı bir sebep olmaksızın onbeş günü geçirmemek üzere dernek merkezinde hazır etmek,

j) Denetim Kurulu’nun hazırladığı raporların kopyasını ekleri ile birlikte üyelerin istediğinde görebileceği şekilde dernek merkezinde muhafaza etmek,

k) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

l) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

m) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

n) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

o) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek ve ilgili maddelerdeki işlemleri usulüne uygun bir şekilde yerine getirmek,

p) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

q) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Üçüncü Kısım
Denetim Kurulu

Denetim Kurulunun Teşkili
Madde 23- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel

kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu kararı, asli üyelerinin tamamının katıldığı oylama sonucunda salt çoğunluk kararı ile alınabilir.

Denetim kurulu senede en az bir defa toplanır, denetim ve incelemelerini yapar.

Görev ve Yetkileri
Madde 24- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yılda en az bir defa denetler.

Denetleme sonuçları ile ilgili ayrıntılı raporu gerçekleştirmiş olduğu toplantısından itibaren en geç on gün içinde elektronik posta yolu ile asli ve onursal üyelere bildirir. Ayrıca bu rapor ve ek dayanak belgeleri yönetim kuruluna teslim edilir; yönetim kurulu, tüm bu belgelerin kopyasını üyelerin istediğinde görebileceği şekilde dernek merkezinde muhafaza etmekle yükümlüdür.

Yapılan denetleme sonunda hazırlanan rapora yönetim kurulunun ve üyelerin rapora dair itiraz ve düzeltmeleri sonucunda yapılan ek incelemelerle denetim kurulu tarafından nihai hali verilir ve olağan genel kurula sunulur.

Denetleme Kurulu’nun denetleme sonuç raporu, olağan genel kurulun belirlenen ilk toplantı tarihinden önce en az 5 gün boyunca dernek merkezinde tüm üyelerin incelemesine açık olmak zorundadır.

Denetim Kurulu’nun kararı ile, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından beş iş günü içinde dernek merkezinde hazır edilmesi getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN MALİ İŞLEYİŞİ

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 25– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

a) Üye Aidatı: Üyelerden en az 30 TL giriş ödentisi olarak, en az 50 TL yıllık aidat olarak alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış yardımlar.

f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g) Diğer gelirler. 

Derneğin Defter Tutma Esasları ve Usulleri
Madde 26- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Madde 27- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir, bu defterlerin tutulmasına dair genel kurul veya yönetim kurulu karar alabilir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Madde 28- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 29- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 30- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası

taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Madde 31- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki belgesi
Madde 32- Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 33- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 34- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 35- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

b) Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d) Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 36- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 37- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Temsilcilik Açma
Madde 38- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 39- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır, aksi teklif edilemez.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 40– Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Madde 41- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği
Madde 42– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

1-Alper Kaliber Başkan

2- Esra Kaliber Başkan Yardımcısı

3- Lütfiye Bozdağ Genel Sekreter

4- Alper Açık Sayman

5- Reyda Ergün Umuroğlu Üye

6- Zeynep Tül Süalp Üye

7- Özhan Önder Üye

Bu tüzük 13 (onüç) sayfa, 42 (Kırkiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.