[Basın Açıklaması] OHAL Komisyonu’nun Barış Akademisyenleri Hakkındaki Ret Kararları Kabul Edilemez

1161

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun aralarında çok sayıda üyemizin bulunduğu başvurucuların başvurularıyla ilgili red kararları, BİRARADA Derneği olarak aşağıdaki açıklamayı yapmamızı gerekli kılmıştır:

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararnameler’le (KHK) ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin üniversitedeki görevlerine geri dönmek üzere yaptıkları işe iade başvurularıyla ilgili birbiri ardına red kararları verdi.  Anayasa Mahkemesi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisi imzacıları ile ilgili almış olduğu, bu eylemi Anayasa’nın Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile ilgili maddesi çerçevesinde değerlendiren kararının hiçe sayılması, Ceza Mahkemelerinin barış akademisyenleri hakkında verdikleri beraat kararlarının görmezden gelinmesi kabul edilemez.

Barış bildirisini imzalayan akademisyenler, mensubu bulundukları üniversitelere göre birbirinden farklı mağduriyetlere maruz bırakıldılar. Anayasal temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, ifade özgürlüğünü kullanan akademisyenler hakkında üniversite rektörlerinin yaklaşımlarına göre, tamamıyla keyfi biçimde farklı cezalar uygulandı; aynı fiil ile ilgili farklı yaptırımlar söz konusu oldu. Bugün de OHAL Komisyonu’nun başvuranlar arasında ayrımcılık gözetmesinin muhtemel olduğunu öngörüyoruz.  Bilindiği gibi OHAL Komisyonu’nun yapısı ve işleyiş biçimindeki sorunlar ve bunun yarattığı hak ihlalleri, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından raporlanmıştır. Buna göre, OHAL Komisyonu’nun kararlarının güvenirliğine ilişkin yalnız hak ihlaline uğramış başvurucular arasında değil, genel kamuoyunda da derin kuşkular mevcuttur.

Devletin, toplumsal barışı koruma yönünde karar alması gerekirken, bu ülkenin iyi eğitimli akademisyenlerini ve çeşitli uzmanlık alanlarındaki profesyonel emeği, üniversite dışına çıkarmış olması ve yurtdışına beyin göçüne zorlamış olması, ülkenin genç kuşaklarını nitelikli akademisyenlerden, akademik özgürlük ve bilimsel etik anlayışından mahrum bırakmış; geleceğe yönelik umut kaynağı olan bütün bu değerleri yerle bir etmiştir. BİRARADA Derneği, KHK’lerle işlerine son verilen, emekliliğe zorlanan, sivil ölüme terkedilen akademisyenlerin mağduriyetlerini görünür kılmayı kamusal bir sorumluluk olarak üstlenmektedir ve mağduriyetlerin telafisi için yürütülecek olan hukuki mücadelenin takipçisi olmaya devam edecektir.

Türkiye toplumunda demokratik, özgürlükçü ve barışçı değerlerin hâkim olduğu bir siyasal sistemin ve insan haklarını gözeten adaletli bir hukuk sisteminin tesisi için dayanışma, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mücadelemiz devam ediyor.

 

Birarada Dernek