Veriden Analize SPSS ile İstatistik

1409

Atölyenin amacı

Bu atölye, nicel araştırma süreçlerinde veriden başlayıp, analizle sonuçlanan yolculukta; istatistiğin ürettiği doğru bilgileri ulaştırma, hangi durum ve koşullarda hangi testin yapılması gerektiği ve sonuçların yorumlanması hususlarında “açık” ve “anlaşılır” bir dille yöntem olarak istatistiğe odaklanacaktır. Bu atölye istatistiksel testlere (hipotez testlerine) ve bu testlerin etki katsayılarına (effect size) odaklanacaktır.

Atölyenin Temel Gereksinimi: SPSS programı (mümkün ise 22. Versiyon ve sonrası)

Atölye İçeriği (Konuları): Nicel veri analizi süreçleri: Verilerin özetlenmesi, ölçeklerin güvenilirliği, test anlamlılık düzeyi, Tip I ve Tip II hata; Normal dağılım, normal dağılım testleri; Gruplar arası ya da Grup içi Ortalama Karşılaştırmaları (Bağımsız Gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, Bağımlı Gruplarda t Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Bağımsız Gruplar için Tek Yönlü Varyans Analizi –ve post hoc testleri- Kruskal Wallis Testi –ve post hoc testleri-); İki Ölçümsel Değişken Arasındaki İlişki Analizleri (Basit Korelasyon: Pearson Korelasyon, Spearman Korelasyon testi; Kısmi Korelasyon) kapsamında ele alınacaktır.

Atölye Süresi: 6 hafta X 2 saat=12 Saat
Atölye Başlangıç Tarihi: 26 Nisan, Pazartesi, Saat:20:00

Katılımcı Formu Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3fVkIQqiHCHXvttA35kPnWpsuwoj5RkZOLVjsci8aqJLsRg/viewform?gxids=7628

Not:Çevrimiçi yapılacak olan atölyenin katılım zoom linki kayıt formunda belirttiğiniz E-posta adreslerinize atölye öncesi gönderilecektir. Sorularınızı, [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Atölye yürütücüsü

Egemen Cevahir